ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಕ್ಷೆ


ಆಡಳಿತ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಮಾಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.