ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಮಂಡಳಿ ವಿಳಾಸ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವೈ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪಕೆ ಜಿ ಎಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08182-257634
ಶ್ರೀ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಎಲ್
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08182-257862
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ,
ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08182-257862
ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಚ್. ಕುದ್ರಿ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08182-257862
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಿ. ವಿಜಯ್,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
“ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ”
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಸಂ: 577201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08182-257862