ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.