ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಯಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಟಿ.ಬೆಂಜಮಿನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18/06/1992 13/01/1993
2 ಶ್ರೀ ಶಂತನ್ ಕನ್ಸೆಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 13/01/1993 07/02/1993
3 ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶ್ರೀರಾಮರಾವ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 08/02/1993 01/08/1993
4 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ. ಭಾಟಿಯಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 02/08/1993 08/12/1993
5 ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 08/12/1993 31/01/1994
6 ಶ್ರೀ ಪಿ. ವಿಜಿಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/02/1994 30/02/1994
7 ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 01/03/1994 27/03/1994
8 ಶ್ರೀ ಪಿ. ವಿಜಿಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28/03/1994 19/06/1995
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀಮ್ ಬಾನು ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 19/06/1995 03/02/1996
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೌಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 04/02/1996 05/05/1996
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀಮ್ ಬಾನು ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 06/05/1996 09/07/1996
12 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10/07/1996 08/06/1997
13 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09/06/1997 16/06/1997
14 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 17/06/1997 26/06/1997
15 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 27/06/1997 29/09/1999
16 ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್.ಜಿ.ರಿಶ್ ಬದ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 30/09/1999 16/03/2000
17 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 17/03/2000 02/04/2000
18 ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 03/04/2000 18/04/2000
19 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 19/04/2000 07/11/2000
20 ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಗಣೇಶನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 08-11-2000 31-05-2001
21 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01-06-2001 10-10-2002
22 ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 11-10-2002 28-10-2002
23 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 29-10-2002 05-07-2007
24 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಕ.ಆ.ಸೇ(ಪ್ರಭಾರ) 06-07-2007 06-08-2007
25 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 06-08-2007 10-07-2008
26 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10-07-2008 01-07-2009
27 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 02-07-2009 08-12-2009
28 ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09-12-2009 30-06-2012
29 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಸುದರ್ಶನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 30-06-2012 22-08-2016
30 ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಸ್.ಅರೇಕಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 22-08-2016 09-09-2016
31 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ (ಪ್ರಭಾರ) 09-09-2016 22-03-2017
32 ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್.ರವಿ (ಪ್ರಭಾರ) 22-03-2018 09-04-2018
33 ಶ್ರೀ ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ) 09-04-2018 17-04-2018
34 ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ರವಿ (ಪ್ರಭಾರ) 17-04-2018 30-07-2018
35 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಡಿ ಸದಾಶಿವ (ಪ್ರಭಾರ) 30-07-2018 20-09-2018
36 ಕು|| ಚಾರುಲತಾ ಸೋಮಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 20-09-2018 27-08-2019
37 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 18-03-2019 03-08-2019
38 ಡಾ. ಕಾಂತರಾಜು.ಎಲ್ (ಪ್ರಭಾರ) 27-08-2019 04/11/2019
39 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 04/11/2019 17/02/2020
40 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಮಣಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ 17/02/2020 21/08/2023
41 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವೈ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್(ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) 21/08/2023